Stadgar

§ Föreningens namn
Föreningens namn är Svenska Deguförenignen och förkortas SDF.

 

§ Var föreningen finns
Mellansverige, Västerås och Stockholm.

 

§ Föreningens ändamål
Föreningens ändamål är:
– Att upplysa om deguns behov, skötsel, avel och annat viktigt.
– Att främja intresset för degus hos allmänheten.
– Att främja avelsarbetet i Sverige och närliggande länder.

 

§ Medlemskap
Medlemskap kan enbart tecknas av fyskisk person som erlagt medlemsavgift.
Familjemedlem kan juridisk person bli som tillhör samma hushåll som ordinarie medlem.
Föreningen har löpande kalenderår gällande medlemskap.

 

§ Avslutande av medlemskap
Vid önskat avslutande av medlemskap kontaktas styrelsen. Medlemskapet löper betald tid ut.

 

§ Uteslutning av medlem
Styrelsen har möte och bestämmer demokratiskt utifrån en motivering om varför en medlem ska uteslutas. Medlemmen underrättas om beslutet och får en motivering varför.

 

§ Räkneskapsår
Föreningens räkneskapsår löper mellan 1/1-31/12.

 

§ Styrelsen

– I styrelsen får max 10 personer sitta.
– Styrelsen röstar demokratiskt.

 

§ Styrelsemöten
Styrelsemöten sker via telfon, Skype samt fysiska möten.
Minst ett styrelsemöte ska äga rum per år, samt vid behov.

 

§ Avslutande av styrelseuppdrag
För att en styrelsemedlem ska kunna avsluta sitt medlemskap i föreningen krävs styrelsemöte och en månads uppsägningstid.

 

§ Årsmötet
Årsmötet sker preliminärt 24/5 varje år.

 

§ Ändring av stadgar
För att ändra stadgarn krävs ett styrelsemöte där röstning sker demokratiskt.

 

§ Avslutande av föreningen
Vid beslut om avslutande av föreningen krävs ett styrelsemöte där vi gemensamt kommer överens om vad som händer med informationen på föreningens hemsida. Medlemmarna betalas tillbaka i den mån det går.